logo
ポスター番号P19920095
  
東西の古代ガラス 中国とオリエント : 天理大学附属天理参考館蔵 天理ギャラリー 第93回展
  
会場天理ギャラリー
会期1992.10.5-1992.11.29
ジャンル工芸
サイズ73x52(cm×cm)一覧表示へ戻る

検索へ戻る